KUNDREGISTRERING

Skattefrågor

 Följande är en sammanfattning av skattekonsekvenser med anledning av handel i aktier på Alternativa Listan för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges.

Allmänt 

Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av handel i aktier på Alternativa Listan. Den behandlar exempelvis inte de speciella regler som gäller för så kallade kvalificerade aktier i fåmansföretag eller aktier som ägs av handelsbolag. Inte heller sådana juridiska personer vars aktier räknas som lagertillgångar i en näringsverksamhet omfattas. Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, som till exempel investmentbolag, värdepappersfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje aktieägare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis för information om sådana speciella omständigheter föreligger. Det gäller exempelvis till följd av utländska regler eller tillämpning av dubbelbeskattningsavtal.


Aktierna betraktas skattemässigt som onoterade

Denna sammanfattning avseende skattekonsekvenser med anledning av handel i aktier på Alternativa Listan, är skriven utifrån att aktierna idag betraktas onoterade skattemässigt.Beskattning vid avyttring av aktier

Fysiska personer och dödsbon

Kapitalvinst vid försäljning av aktier på Alternativa Listan tas upp till beskattning i inkomstslaget "kapital". Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp.

Vid beräkning av omkostnadsbeloppet ska genomsnittsmetoden användas. Genomsnittsmetoden innebär att anskaffningsutgiften för en aktie utgörs av den genomsnittliga anskaffningsutgiften för aktier av samma slag och sort beräknat på grundval av faktiska anskaffningsutgifter och med hänsyn tagen till inträffade förändringar avseende innehavet.

Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet får schablonregeln inte tillämpas eftersom aktierna inte är marknadsnoterade.

En kapitalvinst är som huvudregel endast skattepliktig till fem sjättedelar då aktierna är onoterade. Den skattepliktiga delen av kapitalvinsten beskattas med 30 procent statlig inkomstskatt.

Kapitalförlust vid försäljning av aktier på Alternativa Listan är avdragsgill till fem sjättedelar mot kapitalvinster på aktier under samma år. En kapitalförlust kan även dras av till fem sjättedelar mot andra delägarrätter än aktier med undantag för marknadsnoterade andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter (svenska räntefonder).

Till den del det inte finns kapitalvinster att dra av kapitalförlusten mot är fem sjättedelar av 70 procent av den återstående kapitalförlusten avdragsgill.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för underskott som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår.


Juridiska personer

Aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, beskattas normalt för alla inkomster inklusive kapitalinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet, och det efter en skattesats om 22,0 procent. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se rubrik ”Fysiska personer” ovan.

För aktiebolag och vissa andra juridiska personer är dock kapitalvinster på så kallade näringsbetingade andelar skattefria och kapitalförluster på sådana andelar ej avdragsgilla. Med näringsbetingad andel avses en andel i ett aktiebolag eller ekonomisk förening om andelen uppfyller vissa villkor. Onoterade aktier anses alltid som näringsbetingade för aktiebolag och vissa andra juridiska personer om innehavet utgör en kapitaltillgång.

Avdrag för kapitalförluster på aktier medges bara mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och delägarrätter i bolag inom samma koncern. Detta under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår, får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.

Aktier på Alternativa Listan ägda via juridisk person (AB)

Aktierna på Alternativa Listan betraktas skattemässigt som onoterade. För aktiebolag och vissa andra juridiska personer där aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång, innebär det att en kapitalvinst vid försäljning av aktier i Bolaget inte är skattepliktig, samt att en kapitalförlust inte är avdragsgill.Beskattning av utdelning

Fysiska personer och dödsbon

För fysiska personer och dödsbon är en utdelning på onoterade aktier endast skattepliktig till fem sjättedelar, som huvudregel. Den skattepliktiga delen av utdelningen beskattas med 30 procent statlig inkomstskatt.


Juridiska personer

För juridiska personer, utom dödsbon, är skattesatsen 22,0 procent.

För aktiebolag och vissa andra juridiska personer gäller särskilda regler då en utdelning på näringsbetingade andelar normalt är skattefri (för definition av näringsbetingad andel, se rubrik ”Beskattning vid avyttring av aktier, Juridiska personer” ovan). För dessa juridiska personer utgör aktieinnehavet på Alternativa näringsbetingande andelar eftersom aktierna i Bolaget är onoterade. Det medför att den utdelning som de erhåller är skattefri.

Kupongskatt

Kupongskatt innehålls normalt vid utdelning från svenskt aktiebolag till fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige och till utländska juridiska personer som inte har så kallat fast driftsställe i Sverige. Skattesatsen är 30 procent. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.Förmögenhetsbeskattning

Den svenska förmögenhetsskatten avskaffades från och med 1 januari, 2008. Aktier på Alternativa är således inte föremål för någon förmögenhetsskatt.


Arvs- och gåvoskatt

Arvs- och gåvoskatten avskaffades från och med den 17 december, 2004. Aktier på Alternativa är således inte föremål för någon arvs- eller gåvoskatt.