KUNDREGISTRERING

Insiderregler på Alternativa

Två olika lagar styr den så kallade insiderhandeln i Sverige. Den ena – Anmälningsskyldigheten – Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, gäller så kallade ”Aktiemarknadsbolag”. Lagen innebär i korthet en skyldighet att till Finansinspektionen anmäla vilka personer i företaget som har insynsställning. Därefter ska personernas innehav och alla förändringar i detta, löpande anmälas till Finansinspektionen.

Företag på Alternativa är inte definitionsmässigt aktiemarknadsbolag, vilket innebär att anmälningsskyldigheten inte gäller. Vill företaget ha bedömningen ”Mycket Väl Godkänd” för sin finansiella information, gäller särskilda krav för denna punkt.
Kontakta oss för mer information angående detta.

Det andra regelverket – Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument – gäller all handel i aktier med mera via börs, handelsplattform eller där en bank eller annat värdepappersinstitut är inblandat. Således i princip all handel som inte görs upp direkt mellan köpare och säljare. Denna lag gäller därmed för handel via Alternativa aktiemarknaden.Lagen innebär i korthet följande:

  • Den som känner till en icke offentligjord väsentlig händelse i ett företag (=insiderinformation) får inte handla i aktien. Det spelar ingen roll hur man fått informationen det vill säga såväl VD som taxichaufför kan drabbas av handelsförbud.
  • Den som har insiderinformation får heller inte genom råd eller tips föranleda någon annan att handla i aktien.

Är brottet ringa döms för insiderförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt med hänsyn till affärens omfattning och övriga omständigheter, döms för grovt insiderbrott till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

För insiders i börsbolag gäller också ett generellt handelsförbud i 30 dagar innan offentliggörande av hel- och delårsrapporter. Därför har det blivit vanligt att handel i den egna aktien sker efter rapporttillfällen. Det rekommenderas att ledande personer i företag på Alternativa följer denna praxis.

Vidare innebär lagen att:

  • Det är förbjudet att medvetet påverka marknadspriset eller på andra sätt vilseleda köpare eller säljare.

Brott mot denna regel kan innebära otillbörlig marknadspåverkan med fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan eller övriga omständigheter att anse som grovt, ska dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

För kompletta regler för Marknadsmissbruk hänvisas till SFS-registret på hemsidan, där SFS-nummer 2005:377 anges.