KUNDREGISTRERING

Disclaimer

All information samt alla tjänster och erbjudanden som finns på webbtjänsten, eller i andra applikationer och programvaror, riktar sig inte till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Om erbjudanden från Pepins Group AB (publ), av vad slag det vara må, ändå antas av någon sådan person eller något sådant företag, får detta lämnas obeaktat.

Samtliga besökare till denna hemsida, såväl privatpersoner som företag, förutsätts ha läst igenom och godkänt följande villkor:


Ansvarsbegränsning

Pepins Group AB (publ) och dess innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras på Pepins Group AB (publ) webbtjänst direkt eller indirekt, kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av webbtjänstens innehåll. Pepins Group AB (publ) och dess innehållsleverantörer ansvarar inte i förhållande till användaren eller mot tredje man för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster eller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli beroende på fel som ligger hos Pepins Group AB (publ) eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar eller rentav till att hela webbtjänsten går ned och upphör att fungera oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl.

Pepins Group AB (publ) har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras hos Pepins Group AB (publ). Pepins Group AB (publ) har heller inget som helst ansvar för framställning eller uppgift som härrör sig från Pepins Group AB (publ) leverantörer eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida.

Varken Pepins Group AB (publ) eller webbtjänstens innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras på webbtjänsten. Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg. Alternativa påminner om att handel med värdepapper är förenat såväl med stora möjligheter som med stora risker. Pepins Group AB (publ) friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att användaren på olika sätt nyttjar på webbtjänsten presenterad information i egen handel. Den som väljer att följa på webbtjänsten angivna rekommendationer bär själv hela risken för sina handlingar eller underlåtenhet. Pepins Group AB (publ) bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls genom Pepins Group AB (publ) används eller tolkas.


Användare

Användare äger rätt att för personligt bruk använda webbtjänsten och dess innehåll enligt de regler som Pepins Group AB (publ) anger. Användare äger inte rätt att publicera eller vidaredistribuera innehåll så vida inte annat överenskommes med Pepins Group AB (publ). Det är heller inte tillåtet att - maskinellt eller på annat vis, via program eller annorledes - inhämta eller bearbeta material, på andra sätt än vad som uttryckligen medges av Pepins Group AB (publ). Såsom kund hos Pepins Group AB (publ) kan speciella avtal som reglerar vad som gäller för sådant användande ha ingåtts.

Användare äger inte rätt att använda innehållet i samband med utställande av, handel med, marknadsföring av eller promotion för investeringsprodukter utan ett skriftligt godkännande från Pepins Group AB (publ), dess innehållsleverantör eller tredje man som äger rätten till innehållet.

Innehållet som presenteras på Alternativas webbtjänst tillhör Pepins Group AB (publ) eller dess innehållsleverantörer och är immaterialrättsligt skyddat.


Force Majeure

Pepins Group AB (publ) är befriat från skadeståndsskyldighet för skada som användaren kan lida på grund av händelse som beror på omständigheter utanför Pepins Group AB (publ) kontroll, såsom till exempel explosion, eld, översvämning eller annan olyckshändelse, sabotage, krigshändelse, strejk eller annan arbetskonflikt och förändringar i lagar och bestämmelser eller annat agerande av myndighet. Förbehållet i fråga om strejk eller annan arbetskonflikt gäller även om Pepins Group AB (publ) själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Utöver vad som normalt förstås med händelser utanför Pepins Group AB (publ) kontroll ska vidare anses en händelse som gör tillhandahållande av webbtjänsten mer kostsamt eller betungande för Pepins Group AB (publ)jämfört med de ursprungliga förutsättningarna. Pepins Group AB (publ) är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta användaren för skada om Pepins Group AB (publ) varit normalt aktsamt.


Innehållsleverantörer

 Det åligger Pepins Group AB (publ) leverantörer att tillämpa gällande lagstiftning gentemot användare av tjänsten. Leverantörerna upprättar, underhåller och ansvarar för det material som publiceras på webbtjänsten och de produkter eller tjänster som erbjuds på Pepins Group AB (publ) webbtjänst.


Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om Pepins Group AB (publ) behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (exempelvis kreditupplysning eller affärsbedömning), behandlas av Pepins Group AB (publ) för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som har begärts innan och efter avtal träffats. Behandling av uppgifter sker också för att Pepins Group AB (publ) ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Pepins Group AB (publ) marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Pepins Group AB (publ) komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, exempelvis uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om sekretess – ibland komma att lämnas ut till företag som Alternativa samarbetar med. I vissa fall är Pepins Group AB (publ) också skyldig enligt lag att lämna uppgifter, till Finansinspektionen till exempel.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som Alternativa behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig – av dig undertecknad – begäran härom till Pepins Group AB (publ), Värmdövägen 84, 131 54 Nacka. Till samma adress kan du begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.