KUNDREGISTRERING

Informationsgivning

 

Kvalitetsbedömning av företagens finansiella information


För att kunna ansluta företag till Alternativa ska den finansiella informationen som lägst följa Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen samt finnas tillgänglig på en hemsida.

För att uppmuntra företagen att lämna mer och bättre information genomför Alternativa en kvalitetsbedömning av alla anslutna företags finansiella information. Nivåerna som används är Godkänd "G", Väl Godkänd "VG" samt Mycket Väl godkänd "MVG" och kommer att anges under respektive bolags verksamhetsbeskrivning. I vissa fall kan ett (+) komplettera bedömningen för att markera att steget till nästa nivå är litet.Godkänd "G":

 • Årsredovisning i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551) och Årsredovisningslagen (1995:1554). Ska publiceras senast sex månader efter verksamhetsårets utgång.
 • Om Årsredovisningslagen kräver delårsrapport (vilket kortfattat krävs om företaget har tillgångar på minst ca 40 milj. kr. eller har mer än 200 anställda) ska den publiceras senast tre månader efter periodens utgång.


Väl Godkänd "VG":

 • Uppfyllda krav för G enligt ovan
 •  Styrelsen:
  • Ska ha minst en av företaget oberoende ledamot,
  • Ska ha en ordförande som ej är anställd i företaget
  • Får ej bestå av en majoritet av anställda.
 • Bokslutskommuniké som utgör ett sammandrag av den finansiella informationen i kommande årsredovisning. Ska offentliggöras senast tre månader efter verksamhetsårets utgång.
 • Årsredovisning som utöver lagkraven ger följande information:
  • Beskrivning av företaget, verksamheten och den marknad företaget verkar på samt en redogörelse för de viktigaste faktorerna bakom utvecklingen av resultat och ställning
  • Kassaflödesanalys i sammandrag
  • En sammanfattning av de viktigaste resultat- och balansmåtten för den senaste 3-årsperioden 
  • Aktiedata: Antal utestående aktier på balansdagen. Redogörelse för eventuella emissioner under verksamhetsåret. 
  • Förteckning över ägare som innehar mer än 5% av kapital och/eller röster 
  • Redogörelse för vilka personer som ingår i styrelsen med uppgift om ålder, aktie- och/eller optionsinnehav i företaget, ordinarie sysselsättning samt övriga relevanta styrelseuppdrag. 
 • Minst en delårsrapport med finansiell information i nivå med innehållet i bokslutskommunikén 
 • Publicering av väsentliga händelser eller beslut 
 • Senaste årets pressmeddelanden 

Mycket Väl Godkänd "MVG":

 • Uppfyllda krav för VG enligt ovan
 • Redovisningen ska, utöver Årsredovisningslagen, även tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd. 
 • Kvartalsrapporter med finansiell information i nivå med innehållet i bokslutskommunikén. Rapporterna ska avse respektive delårsperiod samt det senaste kvartalet med jämförelsetal för motsvarande perioder närmast föregående räkenskapsår
 • Uppdaterad förteckning över insiders (definierade i enlighet med Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument) och deras innehav av aktier och optioner i företaget
 • Information om kontaktperson för finansiell information och hur denna person kan kontaktas.